top of page

DISCLAIMER  - Privacy beleid 

Laatste update – 7 november 2021

Praktisch: FAQ

1. Partijen en voorwerp 

 

Duytschaever Carmen (“Verwerkingsverantwoordelijke”)

Ringvaartstraat 51

9820 Merelbeke 

 

Visumnummer: 348411

Ondernemingsnummer: 0774.341.892

GSM: +32 470/69. 67. 26

E-mail: carmen.duytschaever@gmail.com

 

Duytschaever Carmen stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehotst wordt op het volgende adres: https://duytschaevercarmen.be – hierna genoemd “de site”, en over de wijze waarop de persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden door Duytschaever Carmen. 

 

De term “gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijk of een rechtspersoon is, die de site bezoekt of op gelijk welke wijze met de site communiceert. 

 

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Duytschaever Carmen alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Duytschaever Carmen verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die data en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (dit is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening”).

 

Duytschaever Carmen is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt Duytschaever Carmen zich ertoe de Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overstemming met de Wet en de Verordening.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens 

 

Om goede zorg te verlenen hebben we gegeven van jou nodig. Als gevolg van de Europese wetgeving, m.n. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (eng. GDPR) delen we met jou mee welke gegevens we verzamelen en wat we daarmee doen. 

 

Klinisch psycholoog Duytschaever Carmen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

 

3. Persoonsgegevens die kunnen verwerkt worden 

 

Duytschaever Carmen verbindt zich ertoe enkel die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden, nl. enkel gegevens die van belang zijn voor de therapeutische begeleiding en opvolging van de patiënt of diagnostische vraagstelling. 

In het dossier worden volgende gegevens opgevraagd bij jou en bijgehouden: 

- identificatie gegevens: voornaam en familienaam, geslacht, telefoonnummer, email. 

- gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling,..)

- gegevens over je familieleden, enkel indien relevant voor de behandeling 

- gegevens over je opleiding en vorming, schoolrapporten 

- relevante verslagen en attesten van derden (vb. een attest van de huisarts of CLB) 

- resultaten en verslagen van psychodiagnostisch onderzoek (vb. resultaten IQ test) 

- verslagen van gesprekken 

- verslagen van schooloverleg 

- tekeningen en creatieve werkstukken van de patiënt (of foto’s ervan) 

- briefwisseling en mailverkeer indien relevant voor de therapie 

- overige persoonsgegevens die je telefonisch of in correspondentie actief verstrekt 

- locatiegegevens 

- gegevens over jou activiteiten op de website

- internetbrowser en type aparaat 
- Geluids- of beeldopname in het kader van supervisie en intervisie, enkel mits voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verwerkt zonder naam van de patiënt(en) te vermelden en binnen het kader van gedeeld beroepsgeheim.

 

4. Toestemming 

 

Door akkoord te gaan met deze Privacy Policy die inherent zijn aan de werking verleent u aan Duytschaever Carmen de toestemming om deze gegevens aan u op te vragen, digitaal of schriftelijk op te slaan en te verwerken in uw persoonlijk dossier. Ouders die therapie volgen in het kader van de begeleiding van hun kind(eren) geven hiermee tevens toestemming om de gegevens van hun minderjarige kind op te slaan en te verwerken. Enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor de therapie worden opgevraagd. 

 

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Er wordt dan ook aangeraden aan ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons en dan verwijderen wij deze informatie. 

 

5. Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

 

Persoongegevens worden verwerkt met als hoofddoel het bieden van kwalitatieve zorg in het kader van een diagnostisch of therapeutische vraagstelling of traject. Daarnaast verzamelt Duytschaever Carmen persoonsgegeven voor de volgende doelen: 

- om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren 

- om je betaling of te handelen 

- om goederen en diensten bij je af te leveren 

 

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de gebruiker 

 

U persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Er wordt een bewaartermijn van minstens 30 jaar voor wettelijk verplichte gegevens vooropgesteld. Andere gegevens worden tot 10 jaar na het beëidigen van de therapie bewaard. Bij een heraanmelding binnen deze periode zal uw dossier opnieuw, in samenspraak met u, geopend worden. 

 

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden 

 

De persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim. We delen ze enkel en alleen met anderen indien dit absoluut noodzakelijk is voor een goede zorgverlening (vb. met andere zorgverleners, zoals de huisarts, een CLB, een wettelijke vertegenwoordiger,..). Dit gebeurt steeds na voorafgaand overleg met jou en met jouw toestemming. Verder delen wij deze gegevens ook met derden om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze gegevens worden nooit verkocht aan derden. 

 

8. Rechten van de gebruikers 

 

Als patiënt hebt u een aantal rechten met betrekking tot de bewaarde gegevens. 

- Recht tot inzage in uw dossier en een kopie ervan: hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelende therapeut. Werkaantekeningen en persoonlijke notities vallen niet onder het inzagerecht van de patiënt of de opdrachtgever, hetzelfde geldt voor eventuele nota’s gemaakt door deelnemers aan intervisie – of supervisiezittingen.

- Recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens uit u dossier te verbeteren of te verwijderen

- Recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door Duytschaever Carmen

 

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegeven: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens/persoonsgegevens

 

De bescherming van u gegevens worden ernstig genomen. Er worden passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien er een papieren dossier wordt opgemaakt wordt dit in een gesloten kast bewaard. Indien er een digitaal dossier wordt opgemaakt is dit ten allen tijden beveiligd met een versleuteling waartoe enkel Duytschaever Carmen toegang tot heeft. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met carmen.duytschaever@gmail.com.

 

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van u gegevens in het patiëntendossier is Duytschaever Carmen, die alle gegevens in het dossier noteert. 

 

9. Cookies 

 

De site maakt gebruikt van cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de site en de inhoud ervan te bieden.

De doelstelling en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

 

  1. Algemene principes

 

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de gebruiker.

 

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Duytschaever Carmen samenwerkt.

In dit geval bijvoorbeeld Wix. 

 

Sommige van de cookies die gebruikt worden door Duytschaever Carmen zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de gebruiker te verbeteren.

Een cookiebestand bestaat uit: de naam van de server die het cookie bestand geplaatst heeft, een vervaldatum meegegeven & een unieke cijfercode. De gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen. Door gebruik te maken van de website stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

 

  2. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

 

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Duytschaever Carmen op de Site:

 

  • Session cookies: Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan onze websites.

  • Permanente cookies: Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan onze websites.

  • Noodzakelijke cookies:  U kan de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van onze websites niet of niet naar behoren functioneren indien u de noodzakelijke cookies uitschakelde. De site gebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld bij het invullen van contactformulieren. 

  • Functionele cookies: Zoals het woord zelf suggereert, zorgen deze cookies voor het optimaal functioneren van onze websites zodat u een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek aan onze websites ervaart. De site maakt gebruik van ‘Functionele cookies’ voor het ‘herinneren’ van uw persoonlijke voorkeuren en voor het vermijden van eenzelfde communicatie bij herhaalde bezoeken bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een actie.

  • Performantie cookies: De Site maakt gebruik van deze cookies om na te gaan hoe u onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Zo worden bijvoorbeeld het aantal bezoekers per pagina bijgehouden of de meest voorkomende taal waarin de website bezocht wordt.

  • Third Party cookies: Deze cookies die weggeschreven worden vanuit advertenties die door derden op de website geplaatst worden zullen steeds gemeld worden. Dit met als doel om de advertenties en/of de inhoud van de advertenties aan uw persoonlijke voorkeuren aan te kunnen passen. U krijgt deze cookies uitsluitend te zien indien u deze niet uitschakelde. Bij het gebruik van third partie cookies beschikt noch Duytschaever Carmen, noch de adverteerders (derden) over uw persoonlijke gegevens.

  • Google Analytics cookies: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, één van de meest gekende alsook vertrouwde oplossing voor analytische gegevensverzameling op het internet. Deze helpt ons te begrijpen hoe u gebruik maakt van de website op een manier waarop bij bijgevolg verbeteringen kunnen aanbrengen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe lang u zich op onze website bevindt alsook de pagina's die u bezoekt.

Voor meer informatie over Google Analytics kan u de officiële pagina bezoeken. https://policies.google.com/technologies/cookies

  3.Bewaartermijn & beheer voor cookies

 

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. Permanente, noodzakelijke, functionele of performantie cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de Gebruiker en kunnen te allen tijde beheert, aangepast of verwijderd worden via de browserinstellingen van de Gebruiker. Session cookies worden na de sessie steeds onmiddellijk gewist.

 

Indien de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

 

10. Voorwaarden voor gebruik van de Site

 

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

  1. Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Duytschaever Carmen en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Duytschaever Carmen. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

  2.Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Duytschaever Carmen verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting. De afgebeelde kleuren op deze website zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Gelieve de kleurenkaart bij uw verdeler te raadplegen.

 

  3. Opmerkingen, vragen en suggesties

Duytschaever Carmen wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door Duytschaever Carmen materiaal te sturen, geeft u onbeperkt en onherroepbaar het recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Duytschaever Carmen de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Duytschaever Carmen houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

 

  4. Rechtspraak

Het staat Duytschaever Carmen vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

11. Contact

Elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende email-adres: carmen.duytschaever@gmail.com 

bottom of page